Regulamin

Polityka prywatności Digital Teammates S.A.

1. OGÓLNE INFORMACJE

 • Niniejsza „Polityka Prywatności” zawiera informacje dotyczące sposobu przetwarzania przez Digital Teammates S.A. danych osobowych osób odwiedzających stronę internetową dtmates.com (dalej: Odwiedzający”). Polityka prywatności stanowi jednocześnie wypełnienie obowiązku informacyjnego, w stosunku do Odwiedzających.
 • Czytając, przeglądając oraz używając zasoby strony internetowej dtmates.com („Strona internetowa”) Odwiedzający akceptuje zasady zawarte w Polityce prywatności opublikowanej na Stronie internetowej.
 • Administratorem danych osobowych Odwiedzającego jest Digital Teammates S.A. z siedzibą w Warszawie, Ul. Ks. I. Skorupki 5, 00-546 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego • Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000939893, NIP: 7011032533, REGON: 388882634, kapitał zakładowy 495 500,00 zł w całości opłacony. („DTM”)
 • Dane osobowe przetwarzane przez DTM podlegają ochronie przewidzianej w przepisach powszechnie obowiązujących w zakresie ochrony danych osobowych w tym zwłaszcza Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) oraz ustawie z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych.
 • DTM przetwarza dane osobowe Odwiedzających z zachowaniem najwyższej staranności dzięki wdrożeniu odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych
 • Odwiedzający mogą przeglądać treści zamieszczone na Stronie internetowej bez udostępniania danych osobowych.

2. ZBIERANIE DANYCH OSOBOWYCH

 • DTM zbiera dane osobowe Odwiedzających z wykorzystaniem Strony internetowej oraz jej narzędzi w tym zwłaszcza:
  • czatu umożliwiającego Odwiedzającemu nawiązanie kontaktu z DTM w czasie rzeczywistym;
  • formularza kontaktowego umożliwiającego DTM nawiązanie kontaktu z Odwiedzającym w celu odpowiedzi na zadane przez niego pytanie;
  • komentarzy na blogu oznaczanych imieniem autora oraz datą skomentowania;
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie może skutkować brakiem możliwości skorzystania z niektórych funkcjonalności Strony internetowej, w tym uzyskania odpowiedzi na zadane pytania, komentowania artykułów na blogach, otrzymywania informacji o usługach DTM oraz otrzymywania materiałów edukacyjnych.
 • Udostępniając DTM dane osobowe osób trzecich Odwiedzający oświadcza, iż posiada na to stosowną zgodę, a także zobowiązuje się do realizacji wobec tej osoby obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 14 RODO.
 • DTM przetwarza wyłącznie dane osobowe udostępnione dobrowolnie przez Odwiedzającego za pośrednictwem Strony internetowej, w tym zwłaszcza imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu.
 • Jeżeli Odwiedzający nie udostępnił DTM swoich danych osobowych osobiście, DTM uzyskał dane osobowe Odwiedzającego od jego zleceniodawców, pracodawców, kontrahentów lub innych podmiotów, z którym Odwiedzający współpracuje.

3. ZBIERANIE INFORMACJI

 • DTM zbiera również informacje o Odwiedzającym niebędące danymi osobowymi oraz metadane takie jak informacje o: logowaniu, urządzeniu końcowym Odwiedzającego (w tym używanej przeglądarce internetowej oraz systemie operacyjnym), adresie IP oraz plikach cookie („Informacje”).
 • Informacje zbierane są w sposób zautomatyzowany (z wykorzystaniem logów systemowych) przy każdym połączeniu Odwiedzającego ze Stroną internetową, w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony internetowej i dostosowania jej do potrzeb Odwiedzających
 • DTM może w oparciu o zebrane dane osobowe i Informacje opracowywać statystyki w sposób zanonimizowany i nie pozwalający na identyfikację Odwiedzającego (Dane zagregowane). W przypadku połączenia Danych zagregowanych z danymi osobowymi Odwiedzającego, w wyniku którego możliwe będzie bezpośrednie lub pośrednie ustalenie tożsamości Odwiedzającego, tak połączone dane będą traktowane i chronione jak dane osobowe.

4. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

DTM przetwarza dane osobowe Odwiedzających w celu:

 • nawiązania kontaktu z Odwiedzającym poprzez czat lub udzielenia odpowiedzi drogą mailową na pytanie zadane poprzez formularz kontaktowy lub w komentarzu do artykułu opublikowanego na blogu – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
 • kierowania do Odwiedzających newsletteru w przypadku wyrażenia chęci jego otrzymywania – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
 • zawarcia lub wykonania umowy w związku ze świadczonymi przez DTM usługami na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
 • realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) tj.
  • dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami,
  • prowadzenie działań analitycznych, statystycznych i marketingowych w celu rozwoju naszych usług i produktów.

5. PRAWA I OBOWIĄZKI ODWIEDZAJĄCYCH

 • Odwiedzający jest zobowiązany do udostępnienia pełnych, prawdziwych i aktualnych danych osobowych.
 • Odwiedzający ma prawo:
  • dostępu do treści swoich danych osobowych,
  • do ich sprostowania/uzupełnienia,
  • do ich usunięcia,
  • do ograniczenia przetwarzania tych danych,
  • do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
  • do przenoszenia danych,
  • do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  • do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody).
 • Skorzystanie z powyższych uprawnień może nastąpić poprzez:
  • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych DTM – Katarzyną Adamczewską pod adresem mailowym: iod@dtmates.com;
  • kontakt z DTM za pośrednictwem listu poleconego lub przesyłki kurierskiej kierowanej na adres: Digital Teammates S.A., ul. Ks. I. Skorupki 5, 00-546 Warszawa;
  • kontakt z DTM poprzez formularz kontaktowy dostępny na Stronie internetowej.

6. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

 • Dane osobowe Odwiedzających oraz Informacje o nich mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie DTM m.in. dostawcom usług IT, podmiotom świadczącym usługi consultingowe oraz innym podmiotom przetwarzającym, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z DTM i wyłącznie zgodnie z poleceniami DTM.
 • Dane osobowe Odwiedzającego mogą być przekazywane do podmiotów przetwarzającym dane osobowe na zlecenie DTM, których serwery znajdują się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (Państwa trzecie). W takim przypadku przekazywanie danych odbywać się będzie w oparciu o przesłanki wskazane w art. 49 ust. 1 lit. b-g RODO.
 • DTM przekazuje dane osobowe do Państw trzecich tylko wtedy, gdy jest to konieczne i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez:
  • współpracę z podmiotami, przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej,
  • stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską,
  • stosowanie wiążących reguł korporacyjnych zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy,
  • w razie przekazywania danych do USA – współpracę z podmiotami uczestniczącymi w programie Tarcza Prywatności (Privacy Shield) zatwierdzonym decyzją Komisji Europejskiej.

7. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

 • Dane osobowe będą przetwarzane przez DTM przez okres niezbędny do zrealizowania celu, w którym zostały one udostępnione przez Odwiedzającego, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 • Jeżeli Odwiedzający wyraził zgodę na wykorzystywanie danych osobowych w celach marketingowych oraz otrzymywania informacji handlowych, dane osobowe będą przetwarzane do odwołania zgody.

8. PLIKI COOKIES

 • Pliki cookies to dane informatyczne ujęte w małych plikach tekstowych zawierające anonimowy, unikalny identyfikator, które podczas korzystania ze Strony internetowej są za pośrednictwem przeglądarki internetowej zapisywane w pamięci urządzenia końcowego Odwiedzającego w celu przechowywania informacji o sposobie korzystania ze Strony internetowej.
 • DTM korzysta z plików cookies w celu optymalizacji działania Strony internetowej oraz w celu zapamiętania preferencji Odwiedzającego na poczet kolejnego wyświetlenia Strony internetowej.
 • Domyślne ustawienia większości przeglądarek internetowych pozwalają na automatyczne przyjmowanie plików cookies. W takich przypadkach kontynuowanie korzystanie ze Strony internetowej bez zmiany ustawień będzie poczytywane za wyrażenie zgody na zapisywanie na urządzeniu końcowym Odwiedzającego wszystkich plików cookies Strony internetowej.
 • Odwiedzający może dowolnie skonfigurować swoją przeglądarkę internetową w celu zaakceptowania wszystkich plików cookie, odrzucenia wszystkich plików cookie lub ustawienia powiadomienia, kiedy plik cookie zostaje zapisany. Odwiedzający może również usunąć plik cookie zapisany uprzednio na komputerze postępując zgodnie z instrukcją przeglądarki internetowej, z której korzysta.
 • Odrzucenie lub usunięcie wszystkich plików cookies może negatywnie wpłynąć na wygodę korzystania ze Strony internetowej, a nawet uniemożliwić korzystanie z niektórych jej funkcjonalności.

9. GOOGLE ANALYTICS

 • DTM korzysta z technologii Google Analytics, która wykorzystując pliki cookies generuje informacje umożliwiające przeprowadzenie analizy sposobu korzystania ze Strony internetowej przez Odwiedzających. DTM uzyskuje dostęp m.in. do oceny ruchu na Stronie internetowej dokonywanej na podstawie ilości wizyt, raportów z aktywności na Stronie internetowej oraz propozycji innych usług związanych z jej wykorzystaniem.
 • Informacje, o których mowa powyżej mogą być przekazywane przez Google Inc. o ile zgodne jest to z przepisami powszechnie obowiązującymi lub gdy strony trzecie zajmują się przetwarzaniem tych danych na zlecenie Google.
 • Google zapewnia, że uzyskane dane pozostają zanonimizowane lub spseduonimizowane, a adres IP użytkownika nie zostanie powiązany z innymi danymi, do których Google Inc ma dostęp. Szczegółowe informacje na temat warunków korzystania oraz polityki prywatności Google Inc. uzyskać można na stronach: https://www.google.com/analytics/terms/pl.html oraz https://policies.google.com/privacy/update?hl=pl.
 • Odwiedzający może dowolnie skonfigurować swoją przeglądarkę internetową w celu zaakceptowania wszystkich plików cookie, odrzucenia wszystkich plików cookie lub ustawienia powiadomienia, kiedy plik cookie zostaje zapisany. Odwiedzający może również usunąć plik cookie zapisany uprzednio na komputerze postępując zgodnie z instrukcją przeglądarki internetowej, z której korzysta.
 • Odwiedzający może przeciwdziałać gromadzeniu oraz przetwarzaniu przez Google Inc. danych wygenerowanych przez piliki cookies poprzez pobranie i instalację wtyczki do przeglądarki internetowej dostępnej pod adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

10. REMARKETING

 • DTM może wykorzystywać zgromadzone dane osobowe Odwiedzających w procesie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym również do profilowania. DTM nie podejmuje decyzji opierając się wyłącznie na przeprowadzonym procesie profilowania, które to decyzje mogłyby wywołać u Odwiedzającego określone skutku prawne lub wpłynąć na niego w podobny sposób, a adresuje do Odwiedzających jedynie działania remarketingowe.
 • Poprzez gromadzenie plików cookies podczas odwiedzania Strony internetowej, Odwiedzającemu mogą zostać przedstawione reklamy usług świadczonych przez DTM podczas odwiedzania innych stron internetowych.

11. AKTUALIZACJE

 • Niniejsza Polityka Prywatności wchodzi w życie z dniem 9 lipca 2019 roku.
 • DTM zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce prywatności. Aktualna treść Polityki prywatności jest zawsze dostępna na Stronie internetowej. Poprzednie wersje zostaną zarchiwizowane w sposób umożliwiający Odwiedzającym zapoznanie się z nimi.
 • Odwiedzający, którzy dobrowolnie udostępnili DTM swoje dane osobowe, w tym dane kontaktowe zostaną powiadomieni o istotnych zmianach treści Polityki Prywatności drogą elektroniczną.
Newsletter

Dziękujemy za zapisanie do newslettera.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wskazanych powyżej (w postaci imienia oraz adresu poczty elektronicznej) przez Digital Teammates S.A. z siedzibą w Warszawie na potrzeby marketingu bezpośredniego produktów i usług oferowanych za pośrednictwem:

Szukaj nas w social media

Bartek_Photo
Bartosz Pietras
Head of IT
+48 510 029 629
Zostaw dane kontaktowe
Oddzwonimy do Ciebie
Zobacz nowy przegląd zrobotyzowanych procesów

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Więcej informacji w Polityce prywatności.